Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://www.koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/11927,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Koordynatora-ds-Negocjacji-przy-Prezesie-Urzedu-Regu.html
16.07.2024, 14:57

Sprawozdanie z działalności Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2023

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym publikuję Sprawozdanie z działalności Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki  za rok 2023. Zachęcam do zapoznania się z nim, ponieważ zawiera nie tylko dane statystyczne co do prowadzonych postępowań, ale również opis najczęstszych problemów odbiorców na rynku energetycznym, które stały się podstawą złożenia wniosku do Koordynatora.

W 27,80 proc. (67 ze 241) postępowań, którym nadano bieg i zamknięto protokołem w 2023 roku, zakończono przed osiągnięciem wyniku, z uwagi na brak zgody przedsiębiorstwa energetycznego na udział w postępowaniu. Strony doszły do porozumienia w 120 przypadkach, co stanowi 49,79 proc. (120 z 241) postępowań merytorycznie prowadzonych przez Koordynatora, którym nadano bieg w 2023 roku. W 26 z 241 przypadkach stronom nie udało się dojść do porozumienia, co stanowi 10,79 proc. zakończonych spraw. W 28 przypadkach (28 z 241, co stanowi 11,62 proc.) prowadzenie postępowania stało się niemożliwe z innych przyczyn, np.: utrzymujący się brak kontaktu ze Stronami postępowania, cofnięcie zgody na udział w postępowaniu, wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę, ujawnienie informacji o toczącym się w sprawie objętej wnioskiem postępowaniu sądowym.

W 2023 roku kontynuowaliśmy również prowadzenie spraw wszczętych jeszcze w 2022 i 2021 roku. Łącznie wszczętych w 2021, 2022 i 2023 r. a zakończonych w 2023 r. było 329 postępowań rozpoznanych przez Koordynatora merytorycznie, w tym:

  • 79 postępowań (24,01 proc.) zakończono z uwagi na brak zgody na udział w postępowaniu Przedsiębiorstwa energetycznego;
  • 153 postępowań (46,50 proc.) zakończono ugodą z uwagi na dojście stron do porozumienia;
  • 55 postępowań (16,72 proc.) zakończyło się brakiem porozumienia;
  • 42 postępowań (12,77 proc.) stało się niemożliwych do prowadzenia z innych przyczyn.

Jednakże najważniejszą informacją, wynikającą z analizy danych sprawozdania, jest coraz większa liczba zawieranych ugód w ramach postępowania przed Koordynatorem. Udało się dojść do porozumienia w 153 przypadkach, a to jest ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym i stanowi prawie połowę wszystkich prowadzonych i zakończonych w 2023 r. spraw. Taka liczba cieszy. Jest to zasługa nie tylko wzmożonej pracy całego zespołu Koordynatora, ale przede wszystkim otwartości na ustępstwa stron postępowania. Trzeba w tym roku szczególnie docenić otwartą postawę Przedsiębiorstw energetycznych.

Przedsiębiorstwa, które zawarły porozumienia w 2023 r.

Przedsiębiorstwo energetyczne

Liczba porozumień

Liczba postępowań (wszczętych
i zakończonych
w 2023 r.)

Udział procentowy porozumień do ogólnej liczby postępowań

Enea S.A.

62

81

76,54 %

Enea Operator
Sp. z o.o.

9

13

69,23 %

Polkomtel Sp. z o.o.

3

5

60,00 %

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

4

7

57,14 %

PGE Obrót S.A.

9

20

45,00 %

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

7

16

43,74 %

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

13

32

40,62 %

E.ON Polska S.A.

4

11

36,36 %

Energa Obrót S.A.

5

16

31,25 %

PGE Dystrybucja S.A.

2

7

28,57 %

Każda ugoda cieszy, choć trzeba zawsze pamiętać o tym, że każda sprawa jest inna, o różnym stopniu trudności. Dlatego szczególnie cieszą porozumienia zawarte w szczególnie skomplikowanych sprawach, w których czasem prowadzone są wielogodzinne i długotrwałe rozmowy. Możemy tylko życzyć sobie, odbiorcom i przedsiębiorstwom energetycznym dalszych owocnych rozmów oraz otwartości na porozumienia.

Izabela Dąbrowska-Antoniak

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE

 

06.05.2024

Opcje strony