Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Porozumienie Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE oraz Wydziału Prawa i Administracji UW o współpracy w zakresie organizacji praktyk studenckich

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej „Wydział”) oraz Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Koordynator”) chcąc propagować wśród studentów ideę polubownego rozwiązywania sporów oraz pragnąc umożliwić studentom Wydziału odbywanie praktyk zawodowych w pełnym wymiarze – 240h – przewidzianym dla praktyk pozasądowych, zawarli w dniu 25 marca 2019 r. porozumienie w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Praktyki adresowane są do studentów zainteresowanych tematyką mediacji, negocjacji oraz arbitrażu, którzy dodatkowo spełniają kryteria określone przez Strony.

Nabór na praktyki ogłaszany będzie cyklicznie, przez cały rok kalendarzowy, w zależności od możliwości przyjęcia studentów przez Koordynatora. Nabór ogłaszany będzie z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji Wydziału, tj. strony internetowej oraz odpowiednich profili na portalach społecznościowych. O przyjęciu na praktyki decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz pozytywna decyzja o przyjęciu studenta podjęta przez przedstawicieli Wydziału oraz Koordynatora. Po zakończeniu praktyk studenci otrzymają stosowne zaświadczenie.

Ze strony Wydziału realizacja porozumienia została powierzona Pełnomocnikowi Dziekana WPiA UW ds. Praktyk Studenckich.

Dr hab. Sławomir Żółtek – Prodziekan ds. Studenckich WPiA UW (z lewej), dr Katarzyna Kowalska – Pełnomocnik Dziekana WPiA
ds. Praktyk Studenckich (w środku), Janusz Gwiazdowski – Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE (z prawej).