Nawigacja

Wniosek o wszczęcie postępowania

Wniosek o wszczęcie postępowania Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo energetyczne
WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (dalej zwane Postępowanie ADR)
Postępowanie, o które wnioskuję * Wymagane pole

Wpisz imię i nazwisko, telefon, email oraz datę kontaktu.
Skan umowy lub 3 ostatnich rachunków otrzymanych od przedsiębiorstwa energetycznego
Dodaj Rachunek nr 2
jpg, pdf, png
Dodaj Rachunek nr 3
jpg, pdf, png
Skan korespondencji z przedsiębiorstwem energetycznym lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym w celu bezpośredniego rozwiązania sporu * Wymagane pole
Dodaj Korespondencja lub oświadczenie
jpg, pdf, png
UWAGA: Jeśli korespondencja z przedsiębiorstwem energetycznym obejmowała więcej dokumentów niż pismo do przedsiębiorstwa energetycznego i odpowiedź na to pismo, załącz pierwsze pismo skierowane do przedsiębiorstwa energetycznego oraz ostatnie jakie otrzymałeś jako odpowiedź
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie

Oświadczam i informuję, że:

 1. przedmiotowa sprawa nie została skierowana do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 Ustawy prawo energetyczne;
 2. przedmiotowa sprawa nie jest w toku i nie została jeszcze rozpatrzona przez Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE, inny właściwy podmiot albo sąd;
 3. zapoznałam/em się z Regulaminem, akceptuję jego postanowienia oraz będę stosować się do jego postanowień w toku Postępowania ADR i po jego zakończeniu;
 4. wyrażam zgodę na przekazywanie wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 5. wyrażam zgodę na przekazywanie kopii załączonych przeze mnie dokumentów, w tym wniosku, oraz mojego żądania w postaci papierowej bądź elektronicznej Przedsiębiorstwu energetycznemu;
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 przez

  Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
  ul. Towarowa 25a
  00-869 Warszawa

  Udostępnienie danych osobowych ma na celu umożliwienie rozpatrzenia wniosku. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
do góry