Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://www.koordynator.ure.gov.pl/kdn/zloz-wniosek/7081,Jak-zlozyc-wniosek.html
16.07.2024, 15:09
Wybór

Jak złożyć wniosek?

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego (zwanego dalej Postępowaniem ADR), aby wywołało skutki prawne, powinno zostać złożone w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora i zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie stron, ze wskazaniem adresów do korespondencji;
 2. dokładnie określone żądania wraz z uzasadnieniem,
 3. podanie wartości przedmiotu sporu w formie konkretnej kwoty wskazanej w polskich złotych;

UWAGA: W przypadku korzystania z formularza na Stronie internetowej Koordynatora dodatkowo należy dołączyć podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub innej równoważnej formy (np.: elektroniczny dowód osobisty):

•   Wniosek oraz

•   oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 8 pkt 7 i 8 Regulaminu

 1. wskazanie rodzaju postępowania tj.:
  1. postępowanie polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
  2. postępowanie polegające przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu (wybieramy jedno z dwóch);
 2. podpis wnioskodawcy.

(wniosek inne oświadczenia mogą być podpisane własnoręcznie lub elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub innej równoważnej formy, np.: elektroniczny dowód osobisty)

Do pisma o przeprowadzenie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć:

 1. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (aby dowiedzieć się o jakich sporach mowa, przeczytaj Pytania i odpowiedzi - FAQ - często zadawane pytania - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl);
 2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd;
 3. kopię korespondencji dotyczącej sporu lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym, agregatorem lub obywatelską społecznością energetyczną i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed   wystąpieniem z wnioskiem do Koordynatora;
 4. kopię umowy, której dotyczy spór, wraz załącznikami, jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy lub kopię trzech ostatnich rachunków;
 5. informację czy Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie:

a) wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej;

b) w postaci papierowej bądź elektronicznej dokumentów lub informacji, w tym żądania z wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu, agregatorowi lub obywatelskiej społeczności energetycznej;

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem postępowania prowadzonego przed Koordynatorem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień w toku Postępowania ADR oraz po jego zakończeniu;
 2. aktualny adres e-mail i numer telefonu stron oraz swój numer Klienta;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie ich innym stronom postępowania ADR.
 4. kopię wniosku wraz z załącznikami dla przedsiębiorstwa energetycznego, w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej.

UWAGA: przed włożeniem dokumentów do koperty lub złożeniem w kancelarii ogólnej URE upewnij się czy dołączyłeś do wniosku jego kopie oraz  dodatkową kopię załączników. Koordynator ani URE nie wykonują kopii tych dokumentów.

Skorzystanie z wzoru wniosku umieszczonego na stronie internetowej Koordynatora ułatwi Państwu sprawne przygotowanie tego dokumentu i wszczęcie Postępowania ADR.

Aby zabezpieczyć swe prawa pamiętaj, że wniosek składany za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Koordynatora, dla wywołania skutków prawnych powinien być podpisany (własnoręcznie lub elektronicznie). Dlatego też w przypadku składania wniosku za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej jako załącznik należy dodać podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub innej równoważnej formy (np.: elektroniczny dowód osobisty): Wniosek oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 i 8 Regulaminu.

Można też przesłać podpisany wniosek i oświadczenia w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa) albo elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Uprzejmie proszę o staranne uzupełnienie wniosku zgodnie z odnośnikami, które są w nim zawarte i jeśli to możliwe nie zwiększanie objętości wniosku ponad dwie strony, na których mieści się wzór.

Brak skreślenia niewłaściwej treści oznaczonej (*), jak również niewypełnienie miejsc pustych bądź błędne ich wypełnienie będzie skutkować opóźnieniami w rozpatrzeniu wniosku i nadaniu sprawie biegu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź niejasności proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy na dane kontaktowe oraz godziny dyżurów telefonicznych podane są w zakładce Kontakt.

20.09.2023

Opcje strony